Đại Lý Chị Vinh

- Địa chỉ: Khóm Bưng Tum, Vĩnh Châu

- Điện thoại: 0913983623

- Thời gian mở cửa: 8h30 - 21h

####

TOP